Translate

T.C. ZİRAAT BANKASI BANKACILIK OKULU UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI


1
T.C. ZİRAAT BANKASI BANKACILIK OKULU
UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI
Bankacılık Okulu’nda yetiştirilmek ve Bankamızın Kurumsal, Ticari ve Girişimci şubeleri ile büyük ölçekli
şubelerinde, İstanbul’daki Genel Müdürlük birimlerinde görevlendirilmek üzere 200 ve Bankamız iştiraki
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.’de (Ziraat Leasing) görevlendirilmek üzere  10 Uzman Yardımcısı, istihdam
edilecektir. Uzman Yardımcıları Bankacılık Okulu İstanbul Bölümünde eğitime tabi tutulduktan sonra
göreve başlatılacaktır.
Bankacılık Okulu: Bankacılık Okulu,  1989 yılından bu yana Bankamızı hedeflerine ulaştıracak yönetici
adaylarını yetiştirmeyi amaçlayan bir gelişim programıdır. Sürekli gelişim temelinde inşa edilen program
kapsamında Ekonomi, Finans, Muhasebe, Kredi Bilgisi, Risk Yönetimi ve Pazarlama Satış alanında teorik
bilginin yanısıra iş başında eğitim imkanı da sunulmaktadır. Ayrıca program ile girişimcilik, inovasyon,
analitik düşünme, sorun çözme ve stratejik düşünme alanlarında yetkinliklerin geliştirilmesi
hedeflenmektedir.  Bankacılık Okulunu başarı ile tamamlayan Uzman Yardımcılarımız, Bankamızın
yüksek montanlı işlem hacmine sahip şubelerinde ve Genel Müdürlük birimlerinde görev almaktadır.
Genel Hususlar:
 Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabilecektir,
 Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
 Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından  21 merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli,
Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak) gerçekleştirilecektir.
 Adaylar Sınav Merkezi seçimi yapabilecektir,
 Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,
 Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir,
 Mülakat  sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak olan adayların sözleşmelerinde, 2 yıl içinde
Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da iş sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde
8.000 TL tutarındaki eğitim karşılığı cezai şartın ödenmesine dair hüküm bulunacaktır.
Ziraat Leasing’de görevlendirilecek personel: Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (Ziraat Leasing), Bankamızın
iştiraki ile kurulmuş, finansal kiralama alanında faaliyet gösteren ayrı bir anonim şirkettir. Ziraat Leasing
için başvuruda bulunan adaylar, Bölge yapılanmasında görevlendirilmek üzere Ziraat Finansal Kiralama
A.Ş. (Ziraat Leasing) tarafından istihdam edilecektir.
Bankamız tarafından yapılan sınavlar sonucunda, Ziraat Leasing bünyesinde görev alabileceği düşünülen
adaylar ilgili iştirak yetkililerince  de görüşmeye alınacak olup, istihdamı uygun görülenler ile  Ziraat
Finansal Kiralama A.Ş. (Ziraat Leasing) tarafından sözleşme imzalanacaktır.
 Ziraat Leasing adayları, Banka Uzman Yardımcıları ile aynı sınava katılacaktır.
 Ziraat Leasing için de alım yapılacak İl’ler listede belirtilmiştir.
 Bu illerden birini tercih eden aday,  Ziraat Leasing bünyesinde ilgili iştirakimiz ile sözleşme yapmak
suretiyle istihdam edilebileceğini kabul etmiş sayılır.
 Başvuru ve sınav sürecine ilişkin diğer tüm hususlar Ziraat Leasing adayları için de geçerlidir.  2
Adaylarda Aranan Şartlar:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1982 ve sonrası doğumlu olmak,
3. Üniversitelerin ve yüksek okulların  4 yıllık  eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca
onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak  veya  işe başlama tarihinde  mezun
olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
7. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama
öncesinde istenecektir)
8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
Başvuru Süreci
Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.
I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması
Uzman Yardımcısı unvanı için 24 Kasım 2012 Cumartesi günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan,
sınav maliyeti olarak 45  TL sınav ücreti tahsil edilecektir.  (Adaylardan  tahsil edilen sınav ücretinin
tamamı sınav hizmetlerinin  maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu
Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 17 Eylül -28 Eylül 2012 tarihleri arasında T.C. Ziraat
Bankası Şubelerinden ve internet şubesinden  Uzman Yardımcısı Sınavı  belirtilmek suretiyle, TC Kimlik
Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır.  EFT, Havale ve PTT kanalıyla
yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların
bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.
Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.
II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması
Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 17 Eylül 2012 tarihinden itibaren 30 Eylül 2012 günü saat
24:00’e kadar  Bankamız internet  adresinden de (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen Anadolu
Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet  adresine üye olmak suretiyle  yapacaklardır.
Başvuru için “Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak
doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş  vesikalık fotoğrafı  taranarak Başvuru  Sistemi’ne
eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 3
Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:
 Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,
 Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul
edilmeyecektir,
 İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,
 Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul
etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan
sorumlu olur,
 Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adaylar
ile sınav ücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan ve yanlış sınav ücreti yatıran
adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
Sınav Süreci
Sınav Daveti
 Adaylar başvuruda belirttikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
 Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren  “Sınav Giriş Belgesi”ni  9 Kasım 2012
Cuma gününden itibaren  Anadolu  Üniversitesi’nin  http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet
adresinden             T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
 Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.
Yazılı Sınav  
 Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 24 Kasım 2012 Cumartesi günü saat 14.30’da başlayacak
olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
 Tüm  adayların sınava gelirken  yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte  fotoğraflı resmi  kimlik
belgesi (nüfus  cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)  getirmeleri gerekmektedir.
 Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
 Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle
yasaktır.
 Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır
 Sınav Süresi: 140 dakika
 Soru Sayısı  : 120 soru4
 Sınav Konuları:
Genel  Yetenek    : 25 soru
       Genel Kültür : 25 soru
  Alan Bilgisi : 40 soru
İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Maliye Politikası,
Türkiye Ekonomisi)
İşletme (Pazarlama, Finansman, Yönetim Organizasyon)
Hukuk (Genel Hukuk Bilgisi, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku,
Kıymetli Evrak Hukuku)
Muhasebe (Genel Muhasebe)
Finansal Matematik-Matematik
       Yabancı Dil: 30 soru (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden herhangi biri)
Yazılı Sınavda Başarı Tespiti
 Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup başarılı olmak için adayların
100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir.
 Her il için ihtiyacın 3 (üç) katı aday  (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
 Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden
ilan edilecektir.
 Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır.
 Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet
adresinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.
Mülakat ve Nihai Değerlendirme
 Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken
belgeler www.ziraatbank.com.tr internet adresinde duyurulacaktır,
 Mülakatta 60`ın altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek
ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır,
 Mülakatta  60 ve üstünde puan alan adayın  yazılı  sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik
ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır,
 Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve
ihtiyaç  duyulan kontenjan  kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet adresinde ilan
edilecektir.5
BANKACILIK OKULU UZMAN YARDIMCISI ALIMI YAPILACAK İLLER
ALIM YAPILACAK İL
ADANA
ANKARA  (Leasing Dahil)
ANTALYA  (Leasing Dahil)
BURSA (Leasing Dahil)
DENİZLİ
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP (Leasing Dahil)
İSTANBUL  (Genel Müd. ve Şube) (Leasing Dahil)
İZMİR  (Leasing Dahil)
KAYSERİ
KOCAELİ
KONYA
TRABZON (Leasing Dahil)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı isterseniz isim belirtmeden anonim olarak ta yapabilirsiniz.